năng suất, chất lượng, tiến độ

là mục tiêu hàng đầu và cũng là thách thức lớn nhất của chúng ta.

.