Khả năng của MyQuiz

1. Đối với giáo viên:

- Tạo ra các Game học tập ứng dụng trong các tiết dạy, các hoạt động tập thể cho lớp mình.

- Tạo ra các bài tập, bài kiểm tra cho học sinh của lớp mình. Đối với các bài tập: Học sinh được làm nhiều lần, kết quả được lưu và báo cáo về cho học sinh và giáo viên. Đối với phần kiểm tra, khi làm bài các em bị giới hạn thời gian (40 phút) và mỗi đề chỉ được làm 1 lần duy nhất (lưu điên). Kết quả được lưu, tự động xếp hạng trong lớp và xuất báo cáo.

- Quản lý được học sinh của lớp mình thông qua mã giáo viên: Khi đăng kí tài khoản, giáo viên được cấp một mã giáo viên. Chỉ học sinh nào có mã này mới có thể vào làm bài của bạn. Điều đó sẽ giúp bạn quản lý học sinh của mình được tốt hơn.

2. Đối với học sinh:

- Được tham gia các Game học tập do thầy cô mình thiết kế.

- Thực hiện các bài tập, các bài kiểm tra giáo viên giao.

- Nhận ngay kết quả bài làm của mình.

3. Mô hình hoạt động của MyQuiz


Hướng dẫn giáo viên.

Hướng dẫn học sinh .

Liên hệ - hỗ trợ.