Thời gian còn lại: 00 : 00 : 00


Câu 1(0.50 điểm): Số liền trước của số 49284 là số:

  A. 49286

  B. 49285

  C. 49284

  D. 49283


Câu 2(0.50 điểm): Số gồm ba trăm nghìn, bốn trăm, bảy chục và tám đơn vị là số:

  A. 3478

  B. 300 478

  C. 30 478

  D. 300 487


Câu 3(0.50 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3m 2cm = …cm là:

  A. 3020

  B. 32

  C. 320

  D. 302


Câu 4(0.50 điểm): Kết quả của phép tính 36 + 24 x 6 bằng:

  A. 180

  B. 120

  C. 144

  D. 150


Câu 5(0.50 điểm): Một hình vuông có chu vi bằng 32cm. Diện tích của hình vuông đó bằng:

  A. 64cm2

  B. 64cm

  C. 48cm2

  D. 48cm


Câu 6(0.50 điểm): Tính: 43045 + 24648 = 

  A. 67683

  B. 67693

  C. 67883

  D. 37993


Câu 7(0.50 điểm): Tính: 81145 – 52161 = 

  A. 28884

  B. 27894

  C. 28984

  D. 28084


Câu 8(0.50 điểm): Tính 23568 x 3 = 

  A. 70694

  B. 70794

  C. 70704

  D. 70804


Câu 9(0.50 điểm): Tính 46950 : 6 =

  A. 7725

  B. 7885

  C. 7985

  D. 7825


Câu 10(1.00 điểm): Tìm x biết : \(x- 12427 = 70758 : 9\)

  A. 20269

  B. 20279

  C. 20289

  D. 20299


Câu 11(1.00 điểm): Tìm x biết: \(64834-x\times 5 = 24624\)

  A. 8012

  B. 8032

  C. 8042

  D. 8052


Câu 12(1.00 điểm): Một đội công nhân trong 6 ngày sửa được 1404m đường. Hỏi trong 9 ngày, đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường?

  A. 2016 m

  B. 12636 m

  C. 1413 m

  D. 1419 m


Câu 13(1.00 điểm): Hai đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 8675 mét. Đội thứ nhất làm được 1/5 quãng đường. Hỏi đội thứ hai phải sửa bao nhiêu mét đường?

  A. 1735 m

  B. 6940

  C. 4568 m

  D. 5879 m


Câu 14(1.00 điểm): Một hình vuông có chu vi là 16m. Tính diện tích hình vuông đó?

  A. 64 m2

  B. 16 m2

  C. 32 m2

  D. 48 m2


Câu 15(0.50 điểm): Một hình vuông có độ dài cạnh bằng chiều rộng của hình chữ nhật có chiều dài bằng 8cm và diện tích bằng 48cm2. Tính chu vi và diện tích của hình vuông đó.

  A. 36 cm2

  B. 56 cm2

  C. 112 cm2

  D. 24 cm2