Thời gian còn lại: 00 : 00 : 00


Câu 1(0.50 điểm): Số lớn nhất trong các số 64173, 64924, 69472, 69163 là số:

  A. 64173

  B. 64924

  C. 69472

  D. 69163


Câu 2(0.50 điểm): Số liền trước của số 78231 là số:

  A. 78229

  B. 78230

  C. 78231

  D. 78232


Câu 3(0.50 điểm): Kết quả của phép tính 25 + 125 x 5 bằng:

  A. 600

  B. 650

  C. 700

  D. 750


Câu 4(0.50 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4m5cm = ….cm là:

  A. 405

  B. 450

  C.  45

  D. 4005


Câu 5(0.50 điểm): Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài bằng 15cm và chiều rộng bằng 8cm là:

  A. 90cm2

  B. 100cm2

  C. 120cm2

  D. 150cm2


Câu 6(0.50 điểm): Tính 12461 + 46514 = 

  A. 58875

  B. 17975

  C. 18965

  D. 58975


Câu 7(0.50 điểm): Tính 96781 - 54648 = 

  A. 42033

  B. 42133

  C. 42233

  D. 42333


Câu 8(0.50 điểm): Tính 12454 x 3 =

  A. 37362

  B. 37672

  C. 36362

  D. 36472


Câu 9(0.50 điểm): Tính 24310 : 5 =

  A. 4762

  B. 4662

  C. 4862

  D. 4883


Câu 10(1.00 điểm): Tìm x, biết: \(x + 21564 = 12451 \times 5\)

  A. 40591

  B. 39691

  C. 40791

  D. 40691


Câu 11(1.00 điểm): Tìm x biết : \(92452-x : 5 = 82522\)

  A. 1986

  B. 49650

  C. 48575

  D. 62546


Câu 12(1.00 điểm): Một vòi nước chảy vào bể trong 3 phút được 120 lít nước. Hỏi trong 8 phút vòi nước chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

  A. 960 lít

  B. 360 lít

  C. 320 lít

  D. 131 lít


Câu 13(1.00 điểm): Một lớp học hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m. Chiều dài hơn chiều rộng 7m. Tính chu vi của lớp học đó.

  A. 30 m

  B. 46 m

  C. 23 m

  D. 60 m


Câu 14(1.00 điểm): Một lớp học hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m. Chiều dài hơn chiều rộng 7m. Tính diện tích của lớp học đó.

  A. 56 m2

  B. 120 m2

  C. 124 m2

  D. 150 m2


Câu 15(0.50 điểm): Tính nhanh: 120 x 9 – 120 x 4 + 120 x 5

  A. 1200

  B. 12000

  C. 12540

  D. 10200