DEM ĐẾN MUOI

SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Điền dấu > = < vào chỗ chấm.

......

Điểm: